Słowniczek EDI

Tutaj znajdziesz opisy najważniejszych terminów technicznych związanych z elektroniczną wymianą danych ( EDI ). W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny +48 12 21 32 300 lub e-mail na adres: info@editel.pl

A

ALIAS NAME
Ta terminologia jest używana w przypadkach, gdy zmienia się nazwa pierwotnej firmy, dla której utworzono skrzynkę pocztową, lub gdy do firmy macierzystej, dla której utworzono skrzynkę, dodano spółki zależne, aby wiadomości mogły być odbierane i wysyłane za pośrednictwem firmy macierzystej. W ten sposób wyznaczane są logiczne skrzynki pocztowe, które muszą należeć do określonej skrzynki pocztowej.
APERAK
APERAK (Application Error and Acknowledgment Message) to wiadomość potwierdzająca od strony, która otrzymała oryginalną wiadomość, do strony, która wysłała oryginalną wiadomość, aby potwierdzić nadawcy wiadomości, że oryginalna wiadomość została odebrana przez aplikację odbiorcy, lub aby potwierdzić i wyświetlić listę błędów, które wystąpiły podczas przetwarzania w aplikacji.
AS2
AS2 (Applicability Statement 2) - protokół umożliwiający bezpieczne i niezawodne przesyłanie komunikatów przez Internet. Protokół ten został zbudowany na bazie sprawdzonych rozwiązań, takich jak protokoły HTTP i SSL, oraz funkcji kryptograficznych.
AS4
AS4 (Applicability Statement 4) to otwarty standard bezpiecznej i niezależnej od treści  wymiany dokumentów bazujący na usługach sieciowych  (Web Service). Protokół powstał jako rozwinięcie AS2 i podobnie oferuje bezpieczną wymianę dokumentów, szyfrowanie oraz podpis cyfrowy.  AS4 obsługując tansfer B2B odnosi się wprost do treści dokumentu (np. zamówienia zakupu, faktury itp.), i jest powiązany ze zdefiniowaną akcją lub operacją SOAP.
ASN
ASN (Advance Shipment Notice) - zawiadomienie o wysyłce z wyprzedzeniem. Jest to powiadomienie o oczekujących dostawach, podobne do listy przewozowej. ASN to komunikat wysyłany od dostawcy do klienta.
AUTACK
AUTACK (Authorization Acknowledgment) to komunikat potwierdzający, który służy do sprawdzenia podpisu elektronicznego i powiązanych informacji potrzebnych odbiorcy do zweryfikowania podpisu lub szyfru. Podczas przetwarzania stosowane są dwa statusy w zależności od wyniku sprawdzenia podpisu elektronicznego. Jeżeli podpisu nie udało się zweryfikować, oznacza to, że sprawdzenie nie powiodło się, w związku z czym wiadomość nie zostaje przyjęta do systemu i wysyłany jest negatywny komunikat AUTACK z informacją o błędzie podczas sprawdzania podpisu.

B

B2B
B2B (Business to Business) to określenie relacji biznesowych między firmami biznesowymi. Firmy handlowe nie służą konsumentom w tej relacji. W oznaczeniu angielskim lub w skrócie termin „to” zastąpiono liczbą 2, która w języku angielskim wymawia się niemal identycznie. Relację można wyrazić jako kupiec → kupiec. Koncepcja B2B odnosi się do relacji biznesowych i komunikacji między dwiema firmami. Koncepcja B2B jest najstarszym elementem elektronicznego biznesu (e-biznesu). Relacje B2B najczęściej działają na zasadzie elektronicznej wymiany danych.
BIG DATA
Istnieją większe i bardziej złożone zbiory danych, głównie z nowych źródeł i baz danych, bez ujednoliconej struktury, których rozmiar przekracza możliwości przechwytywania, analizowania, zarządzania i przetwarzania za pomocą powszechnie używanych narzędzi programowych w rozsądnym czasie. Te ogromne ilości danych można wykorzystać do rozwiązywania problemów biznesowych, które wcześniej były nierozwiązywalne.
BMR
BMR (Business Monitoring and Reporting) to możliwość monitorowania całego przypadku biznesowego od zamówienia, poprzez dowody dostawy, paragony, faktury, komunikaty potwierdzające itp., aż po powiadomienie o płatności z automatycznym wysyłaniem zdefiniowanych raportów.
BUSINESS INTELLIGENCE
Business Intelligence (BI) służy do integracji i przetwarzania danych ze wszystkich możliwych źródeł danych, a następnie dostarczania istotnych i natychmiastowych informacji o funkcjonowaniu firmy, generując raporty predefiniowane lub ad hoc. Umożliwia publikowanie informacji w celu podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji w różnych kartach wyników lub pulpitach nawigacyjnych w intranecie lub ekstranecie. To potężne narzędzie analityczne, które jest w stanie stworzyć raport o procesach wewnętrznych w ciągu sekundy, co zwiększy kontrolę nad danymi i zwinność biznesową.

C

CAD/CAM
CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) są wykorzystywane do bardzo dokładnych projektów, modelowania i tworzenia produktów. Pliki CAD i CAM można również przesyłać elektronicznie za pomocą EDI.
CALDEL
CALDEL (Call delivery) to wiadomość EDI w standardzie ODETTE w oparciu o DELJIT (DELivery Just In Time) zgodnie ze standardem EDIFACT. Zawiera instrukcje dotyczące dostaw na linie montażowe w trybie JIT z krótkim czasem realizacji.
CCF
CCF to centrum rozliczeniowe EDI dostarczane przez EDITEL. Został opracowany specjalnie dla przemysłu motoryzacyjnego. Usługa oferuje połączenia z najważniejszymi sieciami VAN i obsługuje wszystkie aktualne standardy EDI takie jak EDIFACT, ODETTE, VDA czy X12 oraz formaty komunikatów stosowane przez dostawców systemów ERP i WMS takie jak XML, IDoc, pozycyjne pliki tekstowe czy csv.
CHARACTER SET
Zestaw znaków odnoszący się do skryptu używanego przez odbiorcę lub nadawcę. Jeśli używane są różne zestawy znaków (np. zestawy znaków łacińskich lub cyrylicy), wiadomości zostaną zmienione na standardowy format.
CI
CI (Competitive Intelligence) to wywiad konkurencyjny, czyli identyfikacja, monitoring, analiza konkurencyjna i krytyczna oraz poszukiwanie słabych stron konkurencji.
CIDX
CIDX (Chemical Industry Data Exchange) działa jako organizacja normalizacyjna, która wspiera i utrzymuje Chem eStandards w celu znormalizowanej wymiany komunikatów. Chem eStandards definiuje definicje typów dokumentów XML (DTD), które opisują zawartość usługi w wiadomości wymienianej między systemami. Struktura wiadomości jest taka sama jak w przypadku obiektu RNIF 1.1 RosettaNet, z różnicami w zawartości usługi i niektórych wartościach nagłówka. Jeśli istnieje zgodność między standardami CIDX a komunikatami RosettaNet, standard CIDX przyjmie nazwy elementów i struktury danych RosettaNet.
CII
CII (Cross Industry Invoice) to specyfikacja techniczna, której można użyć do stworzenia składni komunikatów, które mogą być wymieniane globalnie między partnerami handlowymi. Został opracowany w UN/CEFACT przy udziale wielu organizacji branżowych, takich jak GS1, EUROFER, CIDX, EDIFICE, AIAG/ODETTE/JAMA, GHX, UK e-Government, UK HM Customs & Excise oraz EDS.
CLOUD
To świadczenie usług lub programów przechowywanych na serwerach dostawcy, do których klient (użytkownik) uzyskuje dostęp zdalnie i zasadniczo z dowolnego miejsca. Użytkownicy chmury zwykle nie płacą za własną technologię, czyli zakup sprzętu i oprogramowania, ale za korzystanie z niej.
COMDIS
COMDIS (Commercial Dispute) to zawiadomienie o sporze handlowym dotyczącym wiadomości INVOIC (np. faktura handlowa, nota kredytowa itp.), zwykle zgłaszanych przez kupującego w celu poinformowania dostawcy, o niezgodnościach w wiadomości INVOIC (niewłaściwa cena, błędna identyfikacja towaru, niedostarczony lub błędnie dostarczony towar), która szczegółowo opisuje dostarczony towar lub wykonaną usługę.
CONFIRMATION
Potwierdzenie dostarczenia widomości. W ramach usługi online użytkownicy eXite® mają możliwość wyboru otrzymywania wiadomości EDIFACT lub XML potwierdzające dostarczenie lub przekazanie wiadomości za pośrednictwem e-mail.
CONNECT:DIRECT
CONNECT:DIRECT (pierwotnie nazywany NDM - Network Data Mover) to oprogramowanie komputerowe, które przesyła pliki między komputerami mainframe i/lub średniej klasy. Został opracowany dla komputerów typu mainframe, a wraz z rozwojem produktu dodano inne platformy. NDM został przemianowany na Connect:Direct w 1993 roku po przejęciu Systems Center, Inc. przez Sterling Software. W 1996 roku Sterling Software przekształcił się w nowy podmiot o nazwie Sterling Commerce, który składał się z Communications Software Group i Sterling EDI Network. W 2000 roku SBC Communications przejęło Sterling Commerce i utrzymywało ją do 2010 roku.
CONTINUOUS INTEGRATION
CONTINUOUS INTEGRATION (Continuous Integration) opisuje kluczowe etapy przepływu zautomatyzowanego tworzenia i wdrażania oprogramowania. Ten przepływ zwykle obejmuje projektowanie, kodowanie, testowanie, integrację, dostarczanie, weryfikację i wdrażanie działań przed uruchomieniem w środowisku docelowym.
CONTRL
CONTRL (Control) to pierwszy komunikat potwierdzający sprawdzający poprawność składni danego dokumentu, który składniowo potwierdza lub odrzuca otrzymaną wymianę EDI lub tworzy komunikat ze wskazaniem błędów składniowych
CREMUL
CREMUL (Credit Multiple - masowa informacja kredytowa) to raport zgodny ze standardem EDIFACT, który zawiera wszystkie informacje jakie posiada bank o kwotach zaksięgowanych na koncie klienta i może zawierać wiele rekordów kredytowych, z których każdy może zawierać kilka transakcje. Komunikat może służyć do automatycznego kompensowania otwartych rekordów w systemie dłużników na podstawie informacji od nadawcy płatności.
CSV
CSV (Comma-separated values) to plik tekstowy z separatorami. Najczęściej używa przecinka do oddzielania wartości, ale lepiej jest użyć średnika jako separatora, aby móc użyć przecinka jako separatora dziesiętnego dla wartości liczbowych. Każdy wiersz pliku jest rekordem danych i składa się z jednego lub więcej pól oddzielonych separatorem. Plik CSV zwykle przechowuje dane tabelaryczne (liczby i tekst) jako zwykły tekst, w którym to przypadku każdy wiersz ma taką samą liczbę pól.

D

DEBMUL
DEBMUL (MULTiple DEBit Advice Message) to wiadomość wysyłana przez instytucję finansową prowadzącą rachunek do Posiadacza rachunku lub osoby trzeciej, która z góry uzgodniła dwustronnie, że określona kwota (kwoty) została lub zostanie pobrana ze swojego konto (rachunku) w określonym terminie przy rozliczaniu odnośnej transakcji biznesowej. Z wielu not dotyczących obciążenia można korzystać zarówno w przypadku wniosków krajowych, jak i międzynarodowych. Komunikat opiera się na uniwersalnej praktyce związanej z administracją, handlem i transportem i nie zależy od rodzaju prowadzonej działalności czy branży.
DELFOR
DELFOR (Delivery Forecast) – prognoza zamówienia; komunikat od klienta do jego dostawcy zawierający planowane terminy i wielkości dostaw towaru w krótkim lub długim okresie czasu. Umożliwia dostawcy planowanie i gospodarowanie zasobami.
DELINS
DELINS (Delivery Instructions) to raport zgodny ze standardem EDIFACT przeznaczony do określenia dostawy części. Służy jako uzupełnienie planu wycofania (DELFOR). Korzystanie z tego raportu ułatwia realizację zamówień, ponieważ zapewnia klientowi mechanizm tworzenia dokładnego harmonogramu dostaw i częstszych dostaw niż przy użyciu raportów DELFOR, zwykle cotygodniowego planowania dostaw.
DELJIS
DELJIS (Delivery Just in Sequence) to komunikat zgodny ze standardem EDIFACT przeznaczony do przekazywania dostawcy instrukcji o dokładnej kolejności dostaw oraz wymaganiach dotyczących miejsca dostawy w trybie Just In Sequence (JIS). Służy jako uzupełnienie planu zaopatrzenia (DELFOR). Wykorzystanie tego komunikatu ułatwia realizację zamówień JIS, gdyż zapewnia klientowi mechanizm tworzenia dokładnego harmonogramu dostaw w trybie 24-godzinnym i z większą częstotliwością dostaw niż w przypadku korzystania z komunikatów DELFOR, np. z częstotliwością dziennego planowania dostaw i głównie według zegara linii produkcyjnej.
DELJIT
DELJIT (Delivery Just-in-Time) – harmonogram dostaw; komunikat służy do opisywania informacji o dostawach krótkoterminowych i wymagań dotyczących harmonogramu Just-In-Time. Komunikat DELJIT to elektroniczny harmonogram planowania wysyłany od klienta do dostawcy. Jest zgodny ze standardem wiadomości EDI UN/EDIFACT i jest kluczowym typem wiadomości dla elektronicznego procesu zakupów w przemyśle motoryzacyjnym.
DESADV
DESADV (Despatch Advice) - komunikat zawierający specyfikację towarów przesyłanych kupującemu. Jeden dokument opisuje jeden ładunek, który może być dostarczony do jednego lub więcej miejsc i umożliwia odbierającemu przygotowanie się do odbioru towarów. Zastosowanie czytnika do odczytania etykiet z kodem kreskowym umieszczonych na opakowaniach wysyłkowych pozwala na automatyczne sprawdzenie zgodności dostawy z przesyłanym wcześniej zawiadomieniem o wysyłce (DESADV).
DIRDEB
DIRDEB (DIRect DEBit Message) Przed rozpoczęciem windykacji zwykle zawierane są określone umowy, na przykład umowa między wierzycielem a jego bankiem (w szczególności dotycząca określenia warunków kredytu i rodzaju windykacji), umowa między Kredytobiorcą a bankiem Kredytobiorcy (tj. preautoryzacja i warunek windykacji) lub między Wierzycielem a Kredytobiorcą. Windykacja jest wysyłana przez wierzyciela do banku wierzyciela z poleceniem odebrania określonej kwoty od dłużnika (dłużników) i uznania tej kwoty (kwot) na rachunek wskazany w protokole, który bank wierzyciela obsługuje do rozliczenia transakcji, o których mowa. W niniejszym dokumencie termin „wierzyciel” odnosi się do beneficjenta, podobnie termin „dłużnik” odnosi się do zleceniodawcy lub płatnika. Termin „bank” można interpretować jako dowolną instytucję finansową. Termin „wstępna autoryzacja” odnosi się do umowy między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą dotyczącej automatycznego umorzenia, zgodnie z żądaniem lub do umorzenia, chyba że pożyczkobiorca odmówi w określonym terminie. Umowa może być zawarta również między kredytobiorcą a jego bankiem, niezależnie od wysokości DIRDEB.
DUNS
DUNS - dziewięciocyfrowy, obowiązujący na całym świecie numer identyfikacyjny firmy nadawany przez Dun & Bradstreet - globalnego dostawcę informacji biznesowych. Może być zastosowany do każdej firmy/jednostki, nawet takiej, która takiego numeru własnego (typu NIP) nie posiada. Unikatowy numer przypisany jest do wszystkich firm w bazie D&B, w tym oddziałów, przedstawicielstw i filii. Są one połączone ze spółką macierzystą tak, że dzięki numerowi D-U-N-S można łatwo zbadać strukturę organizacyjną firmy i jej powiązania. Atutem jest to, że numer DUNS jest numerem zestandaryzowanym na całym świecie, podczas, gdy różnych numerów (w różnych formatach) przypisanych firmom może być wiele. Dla firm z branży motoryzacyjnej może stanowić zamiennik numeru GLN.

E

E-GOVERNMENT
E-administracja, zwana również 'elektroniczną administracją', to praktyka wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w administracji publicznej. Celuje ona w poprawę efektywności i dostępności usług publicznych oraz usprawnienie procesów demokratycznych. To również sposób na wprowadzanie zmian organizacyjnych i rozwijanie nowych umiejętności wśród pracowników administracji, aby sprostać rosnącym wymaganiom cyfrowego społeczeństwa. E-administracja jest kluczowym elementem tworzenia transparentnej i odpowiedzialnej administracji, która jest dostępna dla obywateli 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od ich lokalizacji.
EAI
EAI (English Enterprise Application Integration) to proces łączenia takich aplikacji w ramach jednej organizacji w celu maksymalnego uproszczenia i zautomatyzowania procesów biznesowych, przy jednoczesnym uniknięciu konieczności dokonywania rozległych zmian w istniejących aplikacjach lub strukturach danych. Aplikacje można łączyć albo na zapleczu za pośrednictwem interfejsu.
EANCOM®
EANCOM® (European Article Number Communication) to podzbiór znormalizowanego na poziomie międzynarodowym standardu raportowania UN/EDIFACT. EANCOM® opiera się na systemie numeracji GS1 do fizycznej identyfikacji produktów, adresu (firmy) i jednostek logistycznych (GTIN [Global Trade Item Number], GLN [Global Location Number] i SSCC [Serial Shipping Container Code]). Jest to najbardziej rozpowszechniony i unikalny w skali międzynarodowej standardowy format elektronicznej wymiany dokumentów biznesowych (EDI=Electronic Data Interchange).
EBXML
EBXML (Electronic Business using eXtensible Markup Language) to rodzina standardów opartych na XML wspieranych przez OASIS i UN/CEFACT, których misją jest zapewnienie otwartej infrastruktury opartej na XML, która umożliwia globalne wykorzystanie elektronicznych informacji biznesowych w interoperacyjnym, bezpieczny i spójny sposób przez wszystkich partnerów handlowych. Praca ebXML opierała się na wcześniejszych pracach nad ooEDI (obiektowo zorientowany EDI), UML/UMM, technologiami znaczników XML oraz pracami X.12 EDI „Future Vision” sponsorowanymi przez ANSI X.12 EDI.
ECODEX
ECODEX (Electronic Commercial Data Exchange) Platforma e-biznesu jest poprzednikiem wykorzystywanej obecnie sieci integracji biznesowej eXite firmy EDITEL.
EDIFACT
UN/EDIFACT - komunikaty (dokumenty) standardu EDIFACT umożliwiają przesyłanie informacji niezbędnych do realizacji transakcji handlowych. EDIFACT obowiązuje wszędzie, oprócz USA. Obecnie wszystkie organizacje odpowiadające za standaryzację EDI, podjęły decyzję o migracji do standardu EDIFACT.
EDIREX
Łącznik komunikacyjny, „cienki klient”, który zapewnia szyfrowany transfer dokumentów między klientem a jego skrzynką pocztową w serwisie. Ten „cienki klient” działa tylko w systemie Windows, wszystkie wersje serwerowe są obsługiwane przez firmę Microsoft.
ENGDAT
ENGDAT (Engineering Data Message) - jest standardem przemysłowym dla elektronicznej wymiany danych dla plików CAD pomiędzy stacjami roboczymi CAD różnych firm. Dane użytkownika są łączone w wiadomość z ustrukturyzowanym plikiem metadanych i wysyłane. Metadane zawierają między innymi informacje o nadawcy i odbiorcy, opcjonalnie także o celu, statusie i dowolnym tekście.
ERP
ERP (Enterprise Resource Planning) - system ERP jest oprogramowaniem do zarządzania przedsiębiorstwem, a dosłownie do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Działa w oparciu o jedną bazę danych, w której są gromadzone i przetwarzane dane i informacje ze wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa – np. obsługa klienta i sprzedaż, produkcja, logistyka i magazyny, finanse i księgowość itd.
eXite®
eXite Business Integration Network to wysoce dostępna platforma e-biznesowa, która umożliwia użytkownikom automatyczne przetwarzanie wszystkich procesów związanych z łańcuchem dostaw (w tym zamówień elektronicznych, dowodów dostawy, faktur, pokwitowań towarów, przetwarzania zwrotów, raportów biznesowych, raportów o stanie zapasów, informacji logistycznych, przelewów bankowych , powiadomienia o płatnościach, polecenia bankowe, dane podstawowe). Z tej scentralizowanej platformy wymiany elektronicznych dokumentów biznesowych korzysta ponad 20 000 firm w Europie Środkowo-Wschodniej. Każdego roku za pośrednictwem eXite® przetwarzanych jest ponad 400 milionów transakcji.

F

FINPAY
FINPAY (Wiadomość o wielokrotnym przelewie międzybankowym) to komunikat między instytucjami finansowymi, w którym wysyłana jest wiadomość o wielokrotnym przelewie międzybankowym z prośbą o przelanie środków podczas rozliczenia referencyjnych transakcji biznesowych. Wiadomość FINPAY może być wymieniana bezpośrednio między instytucjami finansowymi lub za pośrednictwem systemu rozliczeniowego. W zależności od relacji kont między instytucjami finansowymi, FINPAY może być używany jako zlecenie płatnicze i/lub jako zawiadomienie o kredycie. FINPAY może być również wykorzystywany do bezpośrednich obciążeń, dokumentowych listów kredytowych, bezpośrednich obciążeń i innych przelewów związanych z instytucjami finansowymi. Raport o wielokrotnym przelewie międzybankowym może być wykorzystywany zarówno w zastosowaniach krajowych, jak i międzynarodowych. Bazuje on na uniwersalnej praktyce związanej z administracją, handlem i transportem i nie zależy od rodzaju biznesu czy branży.
FTP
FTP (File Transfer Protocol) - jest protokołem komunikacyjnym, który umożliwia transmisję oraz przesyłanie danych między serwerem a klientem. Protokół pozwala na dwukierunkową transmisję, tj. przesyłanie plików do zasobów serwera, a także ich pobieranie przez klienta lub bezpośrednio przez sieć internet. Serwery FTP działają w trybie pasywnym oraz aktywnym, a różnica między tymi dwoma trybami zależna jest od sposobu nawiązywania połączenia. W trybie pasywnym połączenie ustanawiane jest przez klienta serwera FTP, a w trybie aktywnym transmisja zapoczątkowywana jest przez serwer. Sposób realizacji połączenia dyktowany jest korzystaniem z firewalla lub proxy, które mogą uniemożliwić połączenie z serwerem z zewnątrz.

G

GLN
GLN (Global Location Number) - czyli Globalny Numer Lokalizacyjny. To unikatowy numer przydzielany przez organizację GS1. Służy do identyfikacji przedsiębiorstwa lub organizacji jako jednostki prawnej. GLN jest trzynastocyfrowym numerem, który zapewnia identyfikowalność w ramach komunikacji EDI. Globalny Numer Lokalizacyjny umożliwia sprawną komunikację wewnątrz organizacji, jak również pomiędzy rozproszonymi partnerami biznesowymi. Znajduje zastosowanie w przypadku podmiotów gospodarczych, a także administracji publicznej. GLN dostarcza danych o partnerze handlowym lub lokalizacji (np. adres fizyczny, adres cyfrowy, rodzaj miejsca lokalizacji). Dzięki indywidualnemu numerowi lokalizacyjnemu zapewnia się sprawny obieg informacji pomiędzy stronami, a tym samym wpływa na czas i przebieg procesów biznesowych.
GS1
Globalna organizacja normalizacyjna, która opracowuje i utrzymuje standardy logistyczne (numery pozycji, numery jednostek, numery lokalizacji, znakowanie palet, RFID, komunikaty EDI itp.).
GTIN
GTIN (Global Trade Item Number) służy do identyfikacji jednostki handlowej, przy czym jednostka handlowa jest uważana za jednostkę konsumencką, biznesową lub logistyczną lub usługę, do której odnoszą się określone dane podstawowe i która może być wyceniana, zamawiana lub fakturowana w dowolnym momencie w łańcuch logistyczny. Standardowe struktury numeryczne GTIN-8, GTIN-13, GTIN-14 (lub amerykański GTIN-12) służą do identyfikacji pozycji biznesowych. Nośnikiem danych tej podstawowej identyfikacji może być szeroka gama standardowych symboli 1D i 2D lub tagów EPC/RFID, które muszą być jasno zdefiniowane w łańcuchu dostaw. Te numery identyfikacyjne składają się z podstawowego numeru GS1, po którym następuje numer właściwy dla odpowiedniej jednostki organizacyjnej i cyfra kontrolna.
GTL
GTL (English Global Transport Label) służy do identyfikacji każdego kontenera i jednostki manipulacyjnej (czyli indywidualnego kontenera połączonego z globalną etykietą identyfikującą paletę) w przemyśle motoryzacyjnym. Konstrukcja opakowania, w tym stosowanie mieszanych palet, jest zwykle określana w umowie między dostawcą a zakładem klienta.

H

HANMOV
HANMOV (Cargo/goods handling and movement message) służy do określenia ruchu towarów w określonym magazynie lub centrum dystrybucyjnym i jest zwykle wysyłany przez klienta, zwykle do partnera logistycznego lub centrum dystrybucyjnego. Ten typ komunikatu wykorzystywany jest przy ruchach magazynowych pomiędzy magazynami wirtualnymi lub centrami magazynowymi (np. przeniesienie towaru do magazynu towaru uszkodzonego). Ponadto raport ten może być również wykorzystany do tzw. „kittingu”, czyli pakowania kilku rodzajów towarów w produkt końcowy (często stosowane np. w aptece).
HTTP/HTTPS
HTTP/HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol/ Secure) to protokół żądania-odpowiedzi do komunikacji internetowej, który obsługuje również metodę szyfrowania SSL/TLS. Stanowi podstawę protokołów komunikacyjnych B2B, takich jak AS2 czy WS-SOAP.

I

IDOC
IDoc (Intermediate Document) to wewnętrzny format dokumentów do transferów danych SAP ERP. IDoc ma podobne zastosowanie co XML, ale różni się składnią. O ile XML pozwala na posiadanie pewnych metadanych o samym dokumencie, IDoc musi mieć w nagłówku informacje takie jak: jego twórca, czas utworzenia itp. O ile XML ma strukturę drzewiastą w postaci znaczników zawierających dane i metadane, Obiekt IDoc używa tabeli z danymi i metadanymi. Obiekty IDoc mają również sesję opisującą wszystkie procesy, przez które dokument przeszedł lub przejdzie, co pozwala śledzić i debugować stan dokumentu.
IFTMAN
IFTMAN (Arrival notice message) wysyłany jest przez dostawcę usług spedycyjnych/transportowych do odbiorcy przesyłki wraz ze szczegółami dotyczącymi jej doręczenia. Wiadomość może być również wykorzystana jako potwierdzenie doręczenia. Każda wiadomość odpowiada zawsze jednej przesyłce.
IFTMIN
IFTMIN (Transport Instruction) to wiadomość zgodna ze standardem EDIFACT, której nadawca wystawia dyspozycję wykonania usługi spedycyjnej lub transportowej dla przesyłki, na uzgodnionych warunkach, dla zleceniodawcy usługi spedycyjnej lub transportowej.
IMAP
Pozwala na dostęp do poczty elektronicznej gdziekolwiek użytkownik się znajduje, z dowolnego urządzenia. Podczas czytania wiadomości e-mail przy użyciu protokołu IMAP wiadomość nie jest faktycznie pobierana i przechowywana na komputerze, ale odczytywana z usługi poczty e-mail. Dzięki temu e-maile można sprawdzać w dowolnym miejscu na świecie z różnych urządzeń, takich jak telefon, komputer, tablet itp.
INHOUSE FILE
Pliki wewnętrzne są uniwersalnymi nośnikami treści danych odpowiadających danemu formatowi dokumentu EDI, który jest wymieniany pomiędzy partnerami. Wewnętrzne pliki można importować lub eksportować z wewnętrznego systemu ERP (na przykład w formatach csv, txt, XML...).
INSDES
INSDES (Instruction to Despatch - instrukcja doręczenia) to wiadomość zgodna ze standardem EDIFACT, za pomocą której nadawca informuje partnera biznesowego (najczęściej dostawcę usług logistycznych) zarządzającego zamówionym towarem o wymaganym usunięciu i dostarczeniu przesyłki towar do ostatecznego odbiorcy zgodnie z podanymi instrukcjami. Komunikat ten może być również wykorzystany do poinformowania dostawcy do kupującego o prośbie o wysyłkę (dostawę) wcześniej zamówionego towaru. Wiadomość umożliwia również wysłanie dyspozycji dostawy towaru do wielu punktów dostawy w ramach jednego dokumentu. Raport ten może być również wykorzystany do identyfikacji towarów, lokalizacji dostaw, dat dostaw i innych informacji, takich jak zaangażowane strony lub warunki dostawy. Do identyfikacji towarów stosuje się kody GTIN lub oznaczenie palety z kodem seryjnym jednostki logistycznej SSCC w przypadku dostaw paletowych.
INVOIC
INVOIC – faktura; komunikat wysyłany przez sprzedającego do kupującego. Zawiera wezwanie do zapłaty za dostarczony towar lub usługi na uzgodnionych między nimi warunkach. Ten sam dokument, z odpowiednim kwalifikatorem, może być wykorzystywany jako faktura pro-forma lub nota kredytowa/debetowa. Wykorzystanie tego komunikatu może być źródłem istotnych oszczędności w pracach księgowych. Każda faktura podlega zazwyczaj rygorystycznemu sprawdzaniu, jest kopiowana, a następnie wykorzystywana do sporządzenia miesięcznego bilansu. Zastosowanie elektronicznych dokumentów pozwala na zautomatyzowanie tych czynności. Również możliwość popełnienia pomyłki jest praktycznie zredukowana do zera.
INVRPT
INVRPT (Inventory Report) to raport magazynowy zgodny ze standardem EDIFACT, który jest wysyłany przez klienta do dostawcy, mający na celu przekazanie informacji o aktualnym, planowanym lub docelowym stanie towaru w sklepach lub magazynach klienta. Raport zawiera informacje o stanie magazynowym poszczególnych produktów w poszczególnych lokalizacjach, a także dane o ilości sprzedanych lub odwrotnie nowo otrzymanych towarów. W protokole klient może również wskazać zamawianą ilość oraz informacje o ruchu towaru (np. ilość zwrotów, towar dodatkowy zamawiany czy porównanie ilości zamówionych i otrzymanych). Z drugiej strony w branży motoryzacyjnej dostawca za pomocą tego komunikatu informuje klienta, ile materiału lub produktów ma na stanie z pierwotnego wycofania, jako mechanizm kontrolny.
IoT
IoT (Internet of Things) to „sieć” fizycznych urządzeń elektronicznych samochodów, sprzętu AGD, telefonów komórkowych i innych urządzeń wyposażonych w oprogramowanie, czujniki lub czujniki i łączność sieciową. Ta łączność sieciowa umożliwia takim urządzeniom łączenie się i wymianę danych.
ISDN
ISDN (Integrated Services Digital Network) to zestaw ogólnoświatowych standardów komunikacyjnych służących do jednoczesnej cyfrowej transmisji głosu, wideo, danych, pakietów i innych usług sieciowych z wykorzystaniem publicznej sieci telefonicznej w formacie cyfrowym. Powstał w wyniku starań o zunifikowaną sieć komunikacyjną, aby przesyłać i łączyć wszystkie usługi w ujednoliconej formie.

J

JIS
JIS (Just-In-Sequence) - oznacza dostarczenie właściwych produktów, w odpowiedniej ilości, we właściwym czasie, na właściwe miejsce, a także w odpowiedniej kolejności tak, aby mogły być one przetworzone bezpośrednio w produkcji. Logistyka Just-In-Sequence stanowi zatem rozszerzenie Just-In-Time, ponieważ dostawa w odpowiedniej kolejności jest dodawana jako kolejna zmienna. Szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym JIS rozwinęło się jako logistyka zaopatrzenia bez zapasów. W sektorze automotive, sekwencyjne, synchroniczne dostawy do produkcji stanowią ważną część łańcucha logistycznego. Wynika to z faktu, że pojazdy są często indywidualnie skonfigurowane i w związku z tym różnią się znacznie pod względem wymaganych elementów i zespołów – dlatego też dostawa jest dostosowana do konkretnego pojazdu i odpowiednio do linii montażowej. Dostawca musi zatem upewnić się, że części są pakowane w odpowiedniej kolejności już podczas załadunku, tak aby części, które mają być dostarczone, mogły być rozładowane u klienta w kolejności dalszego przetwarzania.
JIT
JIT (Just-in-Time) - metoda zarządzania stosowana w celu redukcji pracy w toku (ang. work in progress) i poziomu zapasów w procesach produkcyjno-magazynowych. Metoda obejmuje całkowite wyeliminowanie marnotrawstwa, poprzez dostarczanie każdemu procesowi produkcyjnemu wszystkich potrzebnych elementów w wymaganym momencie i wymaganej ilości. Główną korzyścią związaną z JIT jest zredukowanie czasu realizacji do minimum, co przynosi istotne oszczędności związane z redukcją zapasów.

L

LOG
Dziennik wszystkich działań w systemie, który można przeglądać za pośrednictwem interfejsu internetowego.
LOGICAL BOX
Fizycznie istniejąca przestrzeń do przechowywania plików podczas komunikacji w usłudze EDI.

M

MAILBOX
Skrzynka pocztowa służy do przechowywania otrzymanych wiadomości EDI. Fizyczna skrzynka pocztowa to miejsce, w którym przechowywane są te wiadomości. Nazwa skrzynki pocztowej może składać się z maksymalnie 15 znaków alfanumerycznych. W usłudze eXite®, skrzynka pocztowa jest identyfikowana za pomocą GLN. Logiczna skrzynka pocztowa służy do przypisywania adresów użytkownikom i musi być zmapowana do skrzynki pocztowej fizycznej. Dlatego nazywana jest również „alias name”
MDN
MDN (Message Disposition Notifications) to elektroniczne potwierdzenia podpisane przez odbiorcę, które służą jako dowód dla nadawcy, że wiadomość EDI została odebrana. Ten typ potwierdzenia jest używany podczas komunikacji przy użyciu protokołu AS2.
MMOG/LE
MMOG/LE (Global Materials Management Operations Guideline / Logistics Evaluation) to kompleksowy zestaw procesów biznesowych związanych z zarządzaniem gospodarką materiałową i logistyką. Został stworzony z myślą o branży motoryzacyjnej, ale może znaleźć zastosowanie również w innych branżach.

O

OAGi
OAGi (Open Access Group Incorporated) to standard interoperacyjności XML i model danych udostępniany przez Open Access Group, który obsługuje elektroniczną wymianę danych, zwłaszcza dokumentów biznesowych.
ODETTE
ODETTE (Organization for Data Exchange Teletransmission in Europe) to standard, który został zdefiniowany w celu spełnienia wymagań elektronicznej wymiany danych (EDI) w europejskim przemyśle motoryzacyjnym.
OEM
OEM (Original Equipment Manufacturer) - producent finalnego produktu (najczęściej pojazdu). OEM jest definiowany jako producent, dostarczający kompletny, końcowy produkt, np.: Volkswagen, Skoda, Toyota czy Honda.
OFTP
OFTP (Odette File Transfer Protocol) - protokół służący do komunikacji EDI (Electronic Data Interchange) między partnerami biznesowymi. Często porównuje się go do AS2 ze względu na jego przydatność do komunikacji EDI.
OFTP2
OFTP2 (Odette File Transfer Protocol 2) – protokół, który został napisany jako specyfikacja bezpiecznego przesyłania dokumentów biznesowych przez Internet, sieci ISDN i X.25. OFTP2 może pracować punkt-punkt lub pośrednio poprzez VAN (sieć o wartości dodanej). Pojedyncza jednostka OFTP2 może wykonywać i odbierać połączenia, wymieniając pliki w obu kierunkach. Oznacza to, że OFTP2 może pracować w trybie push lub pull, w przeciwieństwie do AS2 , który może działać tylko w trybie push. OFTP2 może szyfrować i podpisywać cyfrowo dane wiadomości, żądać podpisanych potwierdzeń, a także zapewnia wysoki poziom kompresji danych. Wszystkie te usługi są dostępne przy korzystaniu z OFTP 2 przez TCP / IP , X.25 / ISDN lub natywny X.25. W przypadku korzystania z sieci TCP / IP, takiej jak Internet, dodatkowe zabezpieczenia na poziomie sesji są dostępne dzięki zastosowaniu OFTP 2 over Transport Layer Security (TLS).
ORDCHG
ORDCHG (Order Change Request) to wiadomość wysyłana przez klienta do dostawcy jako informacja o zmianach w zamówieniu. Ten typ wiadomości jest zwykle używany do doręczeń z dużym wyprzedzeniem.
ORDERS
ORDERS (Purchase Order) – zamówienie; komunikat wysyłany przez kupującego do sprzedawcy w celu zamówienia towarów lub usług wraz z określeniem wielkości, terminu i miejsca dostawy. Może odnosić się do wcześniejszej oferty. Stosowaną praktyką jest składanie codziennych zamówień z ogólną regułą jedna dostawa, jeden termin, jedno miejsce dostawy. Komunikat może być wykorzystany także do przesłania wymagań dotyczących pakowania i etykietowania towarów.
ORDRSP
ORDRSP (Order Response) – potwierdzenie zamówienia; komunikat wysyłany przez sprzedającego do kupującego potwierdzający otrzymanie zamówienia. Komunikat akceptuje całość zamówienia lub służy do przesłania propozycji zmian czy odwołania części ewentualnie całego zamówienia.

P

PAYMUL
PAYMUL (MULtiple PAYment order message) komunikat, w którym zleceniodawca (lub Płatnik lub Agent w imieniu zleceniodawcy) wysyła do banku zleceniodawcy wielokrotne zlecenie płatnicze z poleceniem dokonania odpisu księgowego pozycji dla klienta zamawiającego oraz w celu zapewnienia zapłaty pewnych kwot kilku odbiorcom płatności (lub odbiorcom płatności) w ramach rozliczenia danej transakcji biznesowej. W całym niniejszym dokumencie pojęcie „Zleceniodawca” odnosi się albo do zleceniodawcy albo do Płatnika lub Agenta działającego (wysyłającego) w imieniu Zleceniodawcy. Podobnie termin „odbiorca płatności” odnosi się do odbiorcy płatności lub odbiorcy płatności lub agenta działającego w imieniu odbiorcy płatności.
PDF
PDF (Portable Document Format) to format plików opracowany przez Adobe do przechowywania dokumentów niezależnie od oprogramowania i sprzętu, na którym zostały stworzone. Plik pdf można przeglądać w komercyjnym programie Acrobat Reader.
PIDX
PIDX (Petroleum Industry Data Exchange)  to organizacja, która opracowuje wymagania dotyczące danych EDI dla przemysłu naftowego (naftowego i gazowego) i reprezentuje branżę konserwacji X12. PIDX definiuje format procesów biznesowych, które obejmują formaty danych i przepływy, które używają metod transportu i zabezpieczeń zdefiniowanych przez PIDX. Procesy zdefiniowane przez PIDX służą jako ramy dla przepływów biznesowych w systemach partnerów biznesowych.
POP3
POP3 (Post Office Protocol 3) to wersja protokołu internetowego służącego do pobierania wiadomości e-mail. Jest to protokół aplikacyjny pracujący za pośrednictwem połączeń TCP/IP.
PRICAT
PRICAT (PRIce CATalog) komunikat umożliwiający przekazywanie informacji o cenach i danych katalogowych towarów i usług oferowanych kupującemu przez sprzedawcę. Kupujący może również wysłać wiadomość do sprzedającego. Może to być odpowiedź (akceptacja lub odrzucenie) na wcześniej otrzymaną wiadomość o cenie/katalogu sprzedaży lub powiadomienie o wynegocjowanej cenie.

R

RECADV
RECADV (Receiving Advice) – potwierdzenie odbioru dostawy; komunikat przesyłany od kupującego do sprzedającego informujący jakie towary odebrał i zaakceptował w ramach jednej dostawy. Komunikat umożliwia sprzedającemu porównanie listy zamawianych i wysłanych towarów z listą towarów odebranych i zaakceptowanych przez kupującego. Może być wykorzystany do przekazania informacji o stratach powstałych w trakcie dostawy oraz wskazania dalszych działań. Komunikat pozwala przygotować sprzedającemu fakturę dla kupującego.
RELATION
RELATION (relacja) to termin używany do nawiązania komunikacji EDI między dwoma partnerami. Ustanowiona relacja komunikacyjna może obejmować wymianę więcej niż jednej wiadomości w każdym kierunku.
REMADV
REMADV (Remittance Advice) to standardowy komunikat EDI (Electronic Data Interchange), który jest stosowany w celu przekazania informacji o płatnościach. Komunikat ten jest wysyłany przez płatnika do odbiorcy płatności (zazwyczaj dostawcy), aby poinformować go o szczegółach płatności, które są realizowane lub które już zostały wykonane. Może zawierać informacje takie jak szczegóły dotyczące faktur, które są opłacane, ilość zapłaconych pieniędzy, data płatności, sposób płatności i inne informacje związane z płatnością.
RETANN
RETANN (Return Announcement) to wiadomość, którą klient wysyła do dostawcy z informacją o tym, jakie towary i z jakiego powodu zostały zwrócone (np. do naprawy, uszkodzone, nieprawidłowo dostarczone, wygasły okres gwarancji).
RETINS
RETINS (English Return Instructions) to komunikat, za pomocą którego klient lub przewoźnik informuje dostawcę, czy i w jaki sposób towary zostaną zwrócone. Raport ten można wykorzystać do poinformowania wykonawcy, na przykład, czy towary powinny zostać zwrócone, naprawione, zutylizowane, jaki środek transportu zostanie użyty, kto pokryje koszty wysyłki i tak dalej.
ROSETTANET
Standard RosettaNet definiuje zarówno dokumenty e-commerce, jak i protokoły wymiany w ramach elektronicznej wymiany danych (EDI). Standard RosettaNet opiera się na XML i definiuje wytyczne dla komunikatów, interfejsy dla procesów biznesowych i ramy implementacji dla interakcji między firmami.

S

SEGMENTS
Segmenty są logicznymi częściami komunikatów UN/EDIFACT, które są identyfikowane za pomocą trzyliterowego kodu. Na przykład segment "UNH" identyfikuje początek dokumentu w ramach wymiany danych.
SELF-BILLING
SELF-BILLING - w ramach tej procedury nabywca ma możliwość rozliczania kosztów dostawy i zakupu materiałów bez potrzeby otrzymywania faktur od dostawcy. Dokument fakturowania jest generowany przez nabywcę i wysyłany do dostawcy. To nabywca również generuje dokumenty korygujące i anulujące. Samofakturowanie znajduje zastosowanie, gdy mamy do czynienia z intensywną współpracą nabywcy z dostawcą, np. firma korzysta z częstych dostaw surowców, komponentów czy towarów od „zaufanych” partnerów. Często bowiem konieczność wprowadzania do systemów IT dużej ilości faktur może stać się wąskim gardłem procesu zaopatrzeniowego.
SFTP
SFTP (SSH File Transfer Protocol) to bezpieczny protokół transmisji plików typu klient-serwer, który można wykorzystać do przesyłania plików (np. stron WWW) na serwer oraz ich pobierania, podobnie jak FTP. SFTP od FTP różni się, przede wszystkim, wyższym bezpieczeństwem połączenia, dzięki szyfrowaniu przesyłanych danych, włącznie z szyfrowaniem hasła dostępowego.
SLSRPT
SLSRPT (Sales Data Report) - raport sprzedaży - to komunikat, który służy do dystrybucji danych sprzedaży dla jednej lub więcej lokalizacji w określonym okresie. Jest on zazwyczaj wysyłany przez odsprzedawcę do jego dostawców, ale może być również generowany przez koordynatora sprzedaży lub centrum dystrybucji i wysyłany bezpośrednio do producenta lub dostawcy zewnętrznego działającego w imieniu uczestniczących partnerów.
SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to protokół internetowy służący do przesyłania wiadomości e-mail. Chociaż serwery poczty e-mail i inni dostawcy przekazywania poczty e-mail używają protokołu SMTP do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail, aplikacje na poziomie użytkownika zwykle używają protokołu SMTP tylko do wysyłania wiadomości do serwera poczty e-mail w celu przekazania. Aplikacje klienckie zazwyczaj używają protokołu IMAP lub POP3 do pobierania wiadomości.
SQL
SQL (Structure Query Language) to znormalizowany język programowania, który służy do zarządzania relacyjnymi bazami danych i wykonywania różnych operacji na zawartych w nich danych. Jest to szczególnie przydatne podczas pracy z danymi strukturalnymi, czyli danymi obejmującymi relacje między jednostkami i zmiennymi.
SSCC
SSCC (Serial Shipping Container Code)  służy do identyfikacji jednostki logistycznej, takiej jak paleta lub kontener. Jest to 18-cyfrowa struktura numeryczna w konstrukcji kodu kreskowego, która jest częścią każdej etykiety logistycznej GS1 w celu łatwego odczytu czytników w magazynach, przyspieszając w ten sposób odbiór towarów

T

TIER1
TIER1 jest dostawcą podzespołów montowanych bezpośrednio i bez dalszych modyfikacji przez firmę typu OEM (czyli producenta finalnego produktu). Przykładami dostawców Tier 1 mogą być firmy takie jak np. Bosch, Faurecia, TRW, Delphi czy Continental.
TIER2
TIER2 dostarcza produkty do firmy TIER1. Mogą to być na przykład producenci mikrokontrolerów, silników krokowych lub plastików, z który składa się podzespół.
TIER3
Łańcuch kończy się na producentach podstawowych surowców, np. stali. Warto także zaznaczyć, że nierzadko zdarza się, że dany producent może dostarczać swoje rozwiązania jednocześnie do odbiorców na różnych poziomach. Przykładowo, firma będąca dostawcą dla OEM i Tier 1, czyni z niej instytucję zarówno typu Tier 1 jak i Tier 2. Z drugiej strony, odbiorcy OEM mogą być w tym samym czasie dostawcą Tier 1 - przykładem mogą być firmy produkujące i dostarczające opony.
TRADACOMS
TRADACOMS to wczesny standard dla EDI stosowany głównie w brytyjskim sektorze detalicznym. Został wprowadzony w 1982 r. Jako implementacja składni UN / GTDI, jednego z prekursorów EDIFACT, i został utrzymany i rozszerzony przez brytyjskie Stowarzyszenie Numeracji Artykułów.
TXT
Plik .txt to standardowy dokument tekstowy zawierający zwykły tekst. Można go otwierać i edytować w dowolnym programie do edycji tekstu lub edytorze tekstu.

V

VDA
VDA (Verband der Automobilindustrie) - Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego. Organizacja powstała w 1901 roku w Eisenach, obecnie z siedzibą w Berlinie, zajmująca się standaryzacją, rozwojem i badaniami z branży motoryzacyjnej. Standardy Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego zyskały w Europie dużą popularność i wymagane są także na rynkach pozaeuropejskich.
VDA 4905

Komunikat VDA 4905 jest starszym typem komunikatu EDI do wysyłania informacji o harmonogramie planowania. Komunikat jest wysyłany od klienta do dostawcy. Był to standard VDA i niezbędny dokument dla elektronicznych procesów zakupowych w przemyśle motoryzacyjnym i produkcyjnym. Obecnie spuściznę VDA 4905 zastępuje komunikat VDA 4984. Jeszcze dzisiaj wielu producentów OEM z branży motoryzacyjnej i dostawców motoryzacyjnych Tier 1 korzysta z komunikatu VDA 4905 lub przynajmniej oferuje go równolegle z nowocześniejszym typem komunikatu VDA 4984.

VDA 4913
Komunikat powszechnie znany jako Advance Ship Notice (ASN). Jest dokumentem elektronicznej wymiany danych (EDI), który klient otrzymuje od swojego dostawcy jako powiadomienie o spodziewanej dostawie. Plik jest zgodny ze standardami VDA i jest używany przez wielu producentów w branży motoryzacyjnej. Obecnie wersję VDA4913 zastępuje komunikat VDA4987.
VDA 4915
Komunikat wysyłany przez klientów do ich dostawców. Komunikat ten jest zgodny ze standardami VDA i stanowi dokument uzupełniający do elektronicznych procesów zakupowych opartych na harmonogramach dostaw, powszechnie stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. VDA 4915 służy podobnemu celowi jak komunikat EDIFACT DELJIT , jednak VDA 4915 koncentruje się na wymaganiach motoryzacyjnych. Starsza wiadomość VDA 4915 jest poprzednikiem komunikatu VDA 4985 służącego do wymiany informacji o dostawie Just in Time.
VDA 4984
Komunikat, który służy do wysyłania informacji o harmonogramie planowania. Komunikat jest wysyłany od klienta do dostawcy. Jest zgodny ze standardami VDA i jest podstawowym dokumentem dla elektronicznych procesów zakupowych w przemyśle wytwórczym i motoryzacyjnym. Jako podstawowy format komunikatu VDA 4984, VDA wybrała format EDIFACT DELFOR. Nowy komunikat VDA 4984 zastępuje starszy komunikat VDA 4905.
VDA 4987
Komunikat powszechnie znany jako Advance Ship Notice (ASN). Jest dokumentem wysyłanym przez dostawcę do klienta w celu powiadomienia o spodziewanej dostawie. Plik jest zgodny ze standardami VDA i jest używany przez wielu producentów w branży motoryzacyjnej.

W

WebEDI
WebEDI to elektroniczna wymiana danych za pomocą internetowej aplikacji. Jest to sprawny i bezpieczny sposób wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych. Usługa jest dostępna za pośrednictwem zwykłej przeglądarki internetowej. WebEDI to prosta i intuicyjna platforma, która umożliwia wymianę dokumentów w formacie XML, EDIFACT, UBL, CSV, FF lub TX.

X

X.12
ANSI X12 to komunikaty (dokumenty) standardu X12 umożliwiają przesyłanie informacji niezbędnych do realizacji transakcji handlowych. X12 jest głównym standardem w USA.
X.400
X.400 to system poczty elektronicznej, którego niektóre kraje europejskie (w tym Niemcy, Francja i Holandia) używają również do wymiany danych EDI.
XML
XML (eXtensible Mark-up Language) - jest uniwersalnym metajęzykiem, umożliwiającym zapisywanie danych wraz z ich strukturą. Funkcjonalność ta realizowana jest przez użycie znaczników (tagów) oraz ich atrybutów, w których zapisywane są konkretne wartości. Pod tym względem sposób zapisu struktury dokumentu XML-owego zbliżony jest do stosowanego w języku HTML systemu znaczników. Od czasu definicji standardu XML 1.0 w 1998r. obserwuje się jego stale rosnącą popularność, głównie w aplikacjach webowych oraz w zastosowaniach wymiany danych między systemami. Koncepcyjnie XML jest bardzo zbliżony do EDI i w pewnym sensie stanowi jego rozszerzenie. Z racji swojej uniwersalności, umożliwia zarówno obieg danych w ramach systemu jednego przedsiębiorstwa, jak i wielu przedsiębiorstw.
XSL
XSL (Extensible Stylesheet Language) to rodzina języków, których można używać do opisywania sposobu formatowania i konwertowania plików XML. Zawiera trzy języki: XSL Transform (XSLT) - język XML do konwersji dokumentów XML, XSL Formatting Objects (XSL-FO) - język XML do określania wizualnego formatowania dokumentów XML i XML Path Language (XPath) - język adresowania części dokumentu XML, który sam nie jest językiem XML. Jest używany na przykład w XSLT. Specyfikacje dla tych trzech języków są dostępne w formie zaleceń W3C.

Z

ZIP
Format pliku archiwum, który obsługuje bezstratną kompresję danych. Plik .zip może zawierać jeden lub więcej plików lub katalogów, które mogły zostać skompresowane. Format pliku ZIP pozwala na wiele algorytmów kompresji, chociaż najczęstszym jest DEFLATE. Format ten został pierwotnie utworzony w 1989 roku i został po raz pierwszy zaimplementowany w narzędziu PKZIP firmy PKWARE, Inc. jako zamiennik poprzedniego formatu kompresji ARC Thoma Hendersona. Format ZIP był następnie szybko obsługiwany przez wiele narzędzi programowych innych niż PKZIP.
Prosimy o aktywowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki, aby móc w pełni korzystać z możliwości tej strony.
Obecnie korzystasz z przestarzałej przeglądarki, co może powodować luki w zabezpieczeniach i obniżenie komfortu użytkowania.
learn how to easily update your browser.